พระราชสำนัก

องคมนตรีพงษ์เทพ ตรวจเยี่ยม รร.ราชประชานุเคราะห์ จ.ระนอง-พังงา

18 ก.พ. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เดิมชื่อโรงเรียนราชกรูดวิทยา ในปี 2547 โรงเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้สร้างอาคารใหม่ และพระราชทานชื่อว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ปัจจุบันเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งประจำ และไปกลับ 353 คน โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีพ แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียน เช่น ตัดเย็บผ้าทำหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อโรคโควิด-19, ตัดผมชาย, เสริมสวย, สานกระเป๋ากระจูด ตลอดจนทำขนมพื้นบ้าน เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เป็นอาชีพหลังจบการศึกษาจากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 บ้านบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ติดตามการแก้ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคของโรงเรียน โดยการขุดน้ำบาดาล อยู่ระหว่างรอการติดตั้งถังเก็บน้ำ และระบบสูบน้ำพร้อมเครื่องกรองน้ำ ทางโรงเรียนยังเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หลังจากให้โอวาทแก่นักเรียนแล้ว ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ อาทิ การทำขนม ปลูกผัก ,เลี้ยงไก่ ,เลี้ยงเป็ดปัจจุบัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการโรงแรม และช่างยนต์ มีนักเรียนทั้งแบบอยู่ประจำ และไป-กลับ จำนวน 658 คน

ข่าวยอดนิยม