พระราชสำนัก

องคมนตรีกัมปนาท ติดตามการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.ยะลา-ปัตตานี

18 ก.พ. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ไปติดตามความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง บนพื้นที่ 1,527 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จในปี 2567 ซึ่งจะสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้แก่ราษฎร ในพื้นที่ตำบลลำพะยา และตำบลลำใหม่ รวม 3,450 คน และส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร กว่า 8,000 ไร่จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานยะลา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในพื้นที่ภาคใต้มีจำนวน 14 โครงการ ขับเคลื่อนโครงการไปแล้วจำนวน 8 โครงการ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ของเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลาด้วยในช่วงบ่าย เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร ตำบลทรายขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านควนลังงา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อการเกษตรให้แก่ราษฎร ที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ หลังจาก เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎรวัดทรายขาว เมื่อปี 2547 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 800 ไร่โอกาสนี้ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย โครงการฝายทดน้ำคลองช่องเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านต้นซ่าน ,โครงการท่อระบายน้ำวังพลายบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทรายขาวตก , โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร ตำบลทรายขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหลวงจันทร์ และโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาประดู่ อยู่ระหว่างปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด

ข่าวยอดนิยม