พระราชสำนัก

องคมนตรีกัมปนาท ประชุมติดตามการดำเนินงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

12 ก.พ. 2564

42 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมติดตามงานของ มูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่เน้นการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้สภาพดินฟ้าอากาศเป็นผลกระทบสำคัญต่อการส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิโครงการหลวง จึงมีนโยบายพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศ นำร่องในพื้นที่ 5 แห่ง ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง, อินทนนท์, ปางดะ, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ และเลอตอ โดยมีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิชาการและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อทราบถึงข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า และเตรียมการรองรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังบริหารจัดการ การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการสนับสนุนของกรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมพัฒนาที่ดิน และกรมป่าไม้ จัดโครงการอบรมให้กับหมอดินอาสา รวม 33 คน ซึ่งตั้งเป้าหมายให้มีหมอดินอาสาเพิ่มอีก 110 คน ในเดือนมีนาคมนี้ และโครงการพัฒนาหมอดินน้อยเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ ตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จัดทำแปลงเรียนรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในพื้นที่ และผลักดันให้เกิดการนำองค์ความรู้ และหลักการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยของ มูลนิธิโครงการหลวง เผยแพร่สู่เกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้คนไทย ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยในทุกรูปแบบโอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบผ้าห่มจากโครงการรวมใจต้านภัยหนาว จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000 ผืน ให้แก่หัวหน้าสถานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากร และราษฎรในพื้นที่

ข่าวยอดนิยม