พระราชสำนัก

องคมนตรีกัมปนาท ประชุมติดตามโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

11 ก.พ. 2564

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดยกรมทางหลวงชนบทสร้างถนนใน 8 พื้นที่ ที่มีปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ในเขตอำเภอพร้าว, อำเภอจอมทอง, อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ,อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย,อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รวมระยะทางกว่า 140 กิโลเมตร และจากรูปแบบความสำเร็จ การพัฒนาทางเลือกพืชทดแทนฝิ่นในพื้นที่ ที่มูลนิธิโครงการหลวง เข้าไปช่วยเหลือตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รอยัลโปรเจคโมเดลนี้ จึงถูกนำไปเป็นแบบอย่างการพัฒนาพื้นที่ปัญหาอื่น ๆ และนำไปสู่การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบาย ให้มูลนิธิโครงการหลวง ดำเนินการพัฒนาอาชีพทางเลือก แก่ราษฎรชาวเขาในพื้นที่ โดยพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก , ไม้ผล , กาแฟ , พืชไร่ ให้แก่เกษตรกร ซึ่งในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา มีผลผลิตที่จำหน่ายใน "โครงการหลวง" กว่า 39,000 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท ซึ่งสูงกว่าการปลูกข้าวโพด อาชีพดั้งเดิมของราษฎรในพื้นที่ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่น ได้แก่ เบบี้ฮ่องเต้, คะน้าฮ่องกง, ผักกาดขาวปลี , เสาวรส , สตรอว์เบอร์รี , เคพกูสเบอร์รี , กาแฟ และพืชไร่ รวมทั้งทดสอบแปลงปลูกพันธุ์พืชในระบบพืชหลังนา และการจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน บนพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาที่เข้ารับการบำบัด ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ระมาด พร้อมมุ่งดำเนินการส่งเสริมเยาวชน ในการเป็นผู้นำทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนจากนั้นช่วงบ่าย องคมนตรีได้ประชุมติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 รวมทั้งได้ตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร DATA CENTER โดยสำนักงาน กสทช. ในการเป็นศูนย์ควบคุมระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมต่อกับพื้นที่ดำเนินการอื่น ของมูลนิธิโครงการหลวงใน 6 จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์การวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป

ข่าวยอดนิยม