พระราชสำนัก

คณะบุคคล-ปชช. ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ วันสุดท้าย

06 ก.พ. 2564

58 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หลังจากมีแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการดีขึ้น และจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ วังสระปทุมในวันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดทั้งวัน ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ถึงเวลา 16.30 น. อาทิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ , นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา, ชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ โรงเรียนชิโณรสวิทยาลัยชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนสวัสดี และคณะกรรมการชุมชนสวัสดี สภาเด็กและเยาวชน เขตดินแดง , วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม , นายกสมาคมกวีร่วมสมัยและคณะกรรมการ , บริษัทไทยแลนด์พริวีเลจ คาร์ด โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์จังหวัดเชียงราย, สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ,โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ, คณะอาจารย์สถาบันขงจื้อ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มูลนิธินิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ , สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ สาขาประเทศไทย ,ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการ , คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม , มณฑลทหารบกที่ 16 , คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม,มูลนิธิอาสารักษาดินแดง ในพระราชินูปถัมภ์ , สมาคมแม่บ้าน สาขากรมแพทย์ทหารบก , เจ้าอาวาสวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ และคณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดโคนอน , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มูลนิธิใบไม้เขียว ,สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันพระปกเกล้า ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบุรี , สมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ,โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ ,ราชสกุลอิศรางกูร , กลุ่มต่อบุญ , ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาหมู่ยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม , ชมรมอาสาสมัครยุวกาชาด กศน. เขตดุสิต , ราชสกุลกัลยาณวงศ์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ , ราชสกุล มนตรีกุล , โรงพยาบาลสงฆ์ , บริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด มหาชน และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน, มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย

ข่าวยอดนิยม