พระราชสำนัก

คณะบุคคล ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

29 ม.ค. 2564

98 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชน นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว อาทิ( ภาพเช้า) ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส , นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา, บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด มหาชนกรมสารบรรณทหารบก, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี, นักเรียนเก่าภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 13 ,โรงเรียนวัดอินทาราม, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ราชสกุลภาณุพันธ์, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 1 , กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันมาตรฐานฮาลาล แห่งประเทศไทย , โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ,บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย - เยอรมัน , วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้(ฝาก) , ชมรมเดินวิ่ง สวนหนองจอก(ฝาก) , สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บริษัทกรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(ฝาก) , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝาก), โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ,โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม , ราชสกุล”ศุขสวัสดิ์”มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์(ฝาก) , คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 ,คณะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และเหล่ากาชาด จังหวัด สุพรรณบุรี (ฝาก) , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย , ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน, สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ,โรงเรียนราชวินิต มัธยม, สมาคมสมาพันธ์โบลิงมิตรภาพภูธร , จิตอาสา 904 จังหวัดปทุมธานี (ฝาก), มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ,บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อส่งเสริม พัฒนา การศึกษา และการสาธารณสุข ของไทยให้ก้าวหน้า อันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ราษฎรอย่างถ้วนหน้า

ข่าวยอดนิยม