พระราชสำนัก

องคมนตรีพลากร เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎร-จนท. บ้านขุนวิน จ.เชียงใหม่

29 ม.ค. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงบ้านขุนวิน ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาคุณชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยแบแลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน ,โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กในพื้นที่ฯ ด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ รวมทั้งเด็กเล็กที่ต้องประสบกับภัยหนาว ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้น องคมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมู แปลงพืชผักสวนครัวของนักเรียน โดยโครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนระบบส่งน้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมบ้านนายมะทู ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน และได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ และบ่อพักน้ำให้แก่เกษตรกร สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน้ำ ป่าไม้ ควบคู่การทำเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริมการปลูกมะแขว่น เครื่องเทศพื้นบ้าน ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และปลูกหวาย เพื่อเป็นแหล่งไม้ใช้สอยแก่ชุมชน ที่เน้นการดำรงอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้แต่ละครอบครัว สร้างแหล่งอาหาร โดยการปลูกไม้ยืนต้น อาทิ ขนุน, กระท้อน, มะไฟ รวมถึงพืชผักสวนครัว ไว้บริโภค เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

ข่าวยอดนิยม