พระราชสำนัก

'ในหลวง' พระราชทานเลี้ยงอาหาร-สิ่งของ แก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในวันเกิด 'เจ้าคุณพระสินีนาฏ'

27 ม.ค. 2564

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยพื้นฐาน ของประชาชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน และให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ รวม 5 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ 26 มกราคม 2564


ซึ่งที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค 1) เขตภาษีเจริญ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เชิญอาหาร สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ เสื้ออุ่นไอรัก, ข้าวสาร, อุปกรณ์กีฬา, น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 309 คน


ขณะที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไพศาล ล้อมทอง เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่ให้การดูแล ฟื้นฟู พัฒนา และปรับสภาพร่างกาย จิตใจ ให้เด็กที่มีความพิการทางระดับสติปัญญา พิการซ้ำซ้อน และมีอาการทางจิตประสาท ช่วยเหลือตัวเองได้ ปัจจุบันมีเด็กชายในอุปการะทั้งสิ้น 594 คน เจ้าหน้าที่ 132 คน


และที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กชาย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ซึ่งสถานสงเคราะห์ฯ แห่งนี้ ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย ที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 18 ปี ที่ประสบปัญหาทางสังคม ถูกทอดทิ้ง กำพร้า ครอบครัวฐานะยากจน ถูกทารุณกรรม และเด็กที่อยู่ในสถานะยากลำบากต่าง ๆ ปัจจุบันมีเด็กชายในความดูแลทั้งสิ้น 213 คน เจ้าหน้าที่ 44 คน


ส่วนที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์ เชิญอาหาร สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก เยาวชนและเจ้าหน้าที่ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ให้การอุปการะเด็กหญิง อายุระหว่าง 6 ถึง 18 ปี ที่ประสบปัญหาถูกทารุณกรรม เสี่ยงต่อการกระทำผิด และจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง นอกจากนี้ยังส่งเสริม ให้ความรู้ ด้านการศึกษาสามัญ วิชาชีพทักษะชีวิต ปัจจุบันมีเยาวชนหญิง 80 คน เจ้าหน้าที่ 26 คน


และที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิง อำเภอธัญบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางนภาพร พิทักษ์ผล เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่คนไข้ และเจ้าหน้าที่ รวม 607 คน พร้อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูข้าวหน้าเป็ด และเจลลี่สตอเบอรี่ ซึ่งสถานสงเคราะห์แห่งนี้ ให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิง ที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวช ในด้านการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูศักยภาพทักษะทางสังคม ส่งเสริมให้ได้รับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ได้ร่วมกับชุมชน องค์กรเครือข่ายและภาคประชาสังคม สร้างเจตคติที่ดี ต่อคนพิการด้านจิตเวช


ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ที่จะต้องดูแลประชาชน ทุกหมู่เหล่า ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 มาโดยตลอด โดยเด็ก และเยาวชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาเสมอมาข่าวยอดนิยม