ในประเทศ

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาฯ ยื่น 5 ข้อถึงมหาวิทยาลัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด

24 ม.ค. 2564

229 view

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

เมื่อวันที่ 23 มกราคม เว็บไซต์สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ 5 ข้อเสนอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากมาตรการการเรียนการสอนออนไลน์ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยล่ารายชื่อผู้สนับสนุนให้ได้ถึงเป้า 8,000 รายชื่อ
 
ขณะที่เฟซบุ๊กของสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้นำเสนอบทความสำรวจชีวิตของผู้คนรอบจุฬาฯ ในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิด เปลี่ยนไปทำการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยระบุว่า มาตรการบรรเทาที่จุฬาฯ ออกมาสำหรับบุคคลากรในมหาวิทยาลัย ไม่ได้เยียวยาผู้คนและชุมชนในช่วงวิกฤต ซึ่งขาดความครอบคลุม
 
จึงยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อ สำหรับรายละเอียด 5 ข้อเสนอของสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬา มีดังนี้
 
เนื่องด้วยประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 มาตรการบรรเทาผลกระทบสืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าวนั้นยังขาดซึ่งความครอบคลุมและความได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับความเดือดร้อนที่นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญ
 
สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเพิ่มเติมด้วยข้อเสนอ 5 ประการ ดังนี้
 
1. ลดค่าเล่าเรียนร้อยละ 50 ทุกหลักสูตรของคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา เมื่อเทียบความรุนแรงและผลกระทบรอบด้านที่นิสิตต้องเผชิญ การลดค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเพียง 10% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมดขาดซึ่งความได้สัดส่วนต่อผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มอัตราส่วนของการลดค่าเล่าเรียนเป็นร้อยละ 50 ของค่าเล่าเรียนทั้งหมดในทุกคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา
 
2. เปิดพื้นที่ส่วนกลางและห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนและการทำงานออนไลน์ จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ส่วนกลางและห้องสมุด ควบคู่กับมาตรการคัดกรองและบริการด้านสุขอนามัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และสาธารณชน อนึ่ง การปฏิบัติตามข้อเรียกร้องนี้ไม่ขัดกับประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฉบับล่าสุด ณ ปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) แต่อย่างใด
 
3. ยกเว้นค่าหอพักนิสิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สืบเนื่องจากการประกาศเพิ่มเติมฉบับที่ 4 โดยสำนักงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ระบุถึงการงดเว้นค่าหอพักประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จึงทำให้นิสิตที่ไม่อาจดำเนินการเก็บสัมภาระภายในกรอบเวลาเดิม หรือ ต้องปฏิบัติตามนโยบายกักตัว 14 วันในกรณีที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่อาจดำเนินการได้ภายในเดือนมกราคม 2564 แต่ยังต้องชำระค่าหอพักในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ จึงขอเรียกร้องให้สำนักงานหอพักภายใต้กำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการงดเว้นค่าหอพักประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตหอพักที่ประสงค์ย้ายออก
 
4. ช่วยเจรจาด้านสัญญาเช่ากับหอพักภายนอก เพื่อให้ความช่วยเหลือกับนิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่มีสัญญาพักอาศัยกับหอพักนอกกำกับมหาวิทยาลัย จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้คำปรึกษาและ/หรือ ช่วยต่อรองลดค่าเช่าหรือยกเลิกสัญญาเข้าพักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน
 
 
5. ลดค่าเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่การดูแลของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการรายย่อยลดลงเป็นจำนวนมาก จึงขอเรียกร้องให้สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยลดค่าเช่าพื้นที่กับผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน และผ่อนปรนหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการรับสิทธิ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนของผู้ประกอบการรายย่อย
 
ร่วมลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อ เพื่อเป็นแรงผลักดันข้อเรียกร้องต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป
 
 
อ่านข่าวเพิ่มเติม : https://youtu.be/zJkSb13PiUE

ข่าวยอดนิยม