พระราชสำนัก

องคมนตรีพลากร เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่ จ.น่าน

15 ม.ค. 2564

394 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทย-ลาว ประกอบด้วย ฐานปฏิบัติการบ้านสว้า, ฐานปฏิบัติการบ้านนาขวาง, ฐานปฏิบัติการบ้านสบมาง และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ฐานปฏิบัติการบ้านปรางค์ อำเภอปัว เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบิติหน้าที่ รักษาความสงบ เรียบร้อยให้แก่ราษฎร และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ โดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 รับผิดชอบ 7 อำเภอตอนบน ของจังหวัดตามแนวชายแดน ตั้งแต่เขตติดต่ออำเภอปง จังหวัดพะเยา กับอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ถึงเขตติดต่ออำเภอบ่อเกลือ กับอำเภอแม่จริม (แม่-จะ-ริม) จังหวัดน่าน ความยาวประมาณ 205 กิโลเมตร
 
 
จากนั้น เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปัว โดยได้เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งมอบเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ พร้อมกันนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของราษฎรบ้านกอกบ้านจูนใต้ บ้านจูนเหนือ บ้านกอกหลวง และบ้านกอกน้อย โดยใช้กระบวนการพัฒนาจากความต้องการ และกรอบแนวคิด ของราษฎรในหมู่บ้าน สู่สังคมภายนอก ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำ และลดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า, จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค, บริโภค และเพื่อการเกษตร 
 
 
รวมทั้งส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว จากข้าวไร่ เป็นนาข้าวแบบขั้นบันได ที่นอกจากจะมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีแล้ว ยังช่วยลดพื้นที่ทำการเกษตร และการบุกรุกแผ้วถางป่า นอกจากนี้ยังส่งเสริมอาชีพงานด้านศิลปาชีพ การทอผ้า, การปักผ้า ควบคู่การเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักหลังทำนา รวมทั้งสนับสนุนให้จัดทำธนาคารอาหารชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืน

ข่าวยอดนิยม