พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

05 ม.ค. 2564

290 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้
 
 
วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 5 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการนี้ ทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 
 
จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องคีตสังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รุ่นที่ 3 สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คน
 
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ความว่า "ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ นับว่าเป็นผู้มีทั้งความรู้ในทฤษฎีดนตรี และความชำนาญในการปฏิบัติดนตรี ความรู้และความชำนาญดังกล่าว มีความสำคัญอยู่ด้วยกัน จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้ ที่กล่าวดังนี้ เพราะความรู้ในทฤษฎีดนตรี เป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่ง สำหรับการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านดนตรี การเสริมสร้างความเข้าใจในบทเพลงและดนตรี การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีของตนเอง รวมทั้งการร่วมงานกับบุคลากรทางการดนตรีท่านอื่น ๆ
 
 
ส่วนความชำนาญในการปฏิบัติดนตรี ก็เป็นทักษะความสามารถที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานในด้านการดนตรี และฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคลากรทางการดนตรีของชาติต่อไป บัณฑิตผู้จะได้ไปศึกษาต่อ และประกอบอาชีพการงานทางการดนตรีให้บรรลุผลสำเร็จ จึงควรตั้งใจพยายามให้มาก ที่จะสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ในทางทฤษฎี และความชำนาญในการปฏิบัติ ให้ยิ่งสูงขึ้น จัดเจนขึ้นอยู่เสมอ"
 
 
ต่อมาเวลา 17 นาฬิกา 30 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหยาง ซิน อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
 
 
ในโอกาสนี้ นายเติ้ง เฟิง ประธานกรรมการบริหารบริษัทหัวเหวยเทคโนโลยี จำกัด และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
 
 

ข่าวยอดนิยม