พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ ในหลวง พระราชทานโครงการจิตอาสา เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ประเทศชาติ

04 ม.ค. 2564

451 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ทั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงพสกนิกร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการขยายผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน
 
 
หลังจากที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้ว ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะทรงเยี่ยม เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจ แก่ราษฎร ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด สร้างความปลาบปลื้มแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนในชาติ มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ขึ้น ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งให้สมาชิกจิตอาสา เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นการทำความดี ด้วยหัวใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
 
 
รวมทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม มีจิตสาธารณะทำความดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นกำลังหลักในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตน
 
 
นอกจากนี้ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานยังจัดตั้ง ค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา Love Camp เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้นำ ,ความเป็นหนึ่งเดียว, ความเป็นจิตอาสา และความเชี่ยวชาญ ให้แก่เยาวชน ผู้เป็นอนาคตของชาติ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยม และพระราชทานกำลังใจ พร้อมกับมีพระราชดำรัสแก่เยาวชนกลุ่มดังกล่าว
 
 
พร้อมกันนี้ ยังทรงตอบคำถามของเยาวชนอย่างเป็นกันเองด้วย การเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสานั้น สามารถสร้างความเข้าใจ และสร้างกำลังใจให้กับผู้แทนเยาวชนที่มาจากภาคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ข่าวยอดนิยม