พระราชสำนัก

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ไปในพิธีปิดหลักสูตร จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2563

29 ธ.ค. 2563

3.1K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีปิดหลักสูตร จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2563
 
วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 40 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีปิดหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2563 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) เขตพญาไท ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม มีจิตสาธารณะทำความดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นกำลังหลัก ในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตน
 
โดยมีการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2563 รวม 6 สัปดาห์ ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชบริพารในพระองค์, ข้าราชการทหาร , ตำรวจ, ข้าราชการพลเรือน และภาคประชาชน จาก 32 หน่วยงาน เน้นการฝึกปฏิบัติ, และมีการบรรยาย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน 6 หมวดวิชา ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพ , อุดมการณ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ , องค์ความรู้จิตอาสา, วิชาชีพ , วิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน
 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะสามารถเป็นตัวอย่างในการทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้ง แนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน หน่วยงาน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความรักสามัคคี เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ข่าวยอดนิยม