พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

29 ธ.ค. 2563

1K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคาร ที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 
วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 15 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิด "อาคาร พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ (ฟอกไต)" เป็นอาคารสาธารณประโยชน์ทางการแพทย์ ที่คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ขอพระราชทานพระราชานุญาต นำเงินผู้ร่วมทำบุญ เนื่องจากการจากไปของพลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ จัดสร้างขึ้น เพื่ออุทิศเป็นกุศลแด่พลเอก อรชุน และเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดสร้างอาคารฟอกไตขึ้น ที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้เจ็บป่วยโรคไต และพระราชทานพระราชานุมัติ ให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ช่วยในการจัดสร้างเพิ่มเติม โดยพระราชทานนามว่า "อาคาร พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ (ฟอกไต)" เพื่อรำลึกถึง พลเอก อรชุน อดีตนายแพทย์ประจำขบวนเสด็จ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด ต่อครอบครัวพิบูลนครินทร์ และผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล
 
โอกาสนี้ ทอดพระเนตร ผลงานวิจัย เรื่อง การขยายผลงานเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม และการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลทางทันตกรรม ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. พัฒนาขึ้น นำมาติดตั้งที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ตั้งแต่ปี 2561 ช่วยในการวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษา ด้านทันตกรรมรากฟันเทียม ผ่าฟันคุด และผ่าตัดช่องปาก
 
จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และการดำเนินงานของหน่วยฟอกไต "พิบูลย์สวัสดิ์" วันนี้มีผู้ป่วยมารับการฟอกไต 2 คน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งหน่วยฟอกไต "พิบูลสวัสดิ์" ที่หมายถึง หน่วยฟอกไตที่มีความปลอดภัยสมบูรณ์ เพื่อบรรเทาความยากลำบากของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปรักษาที่โรงพยาบาลจอมทอง หรือโรงพยาบาลในตัวจังหวัด มีห้องตรวจ ห้องพยาบาล และห้องฟอกไต รองรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ 12 เครื่อง มีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
 
พร้อมกันนี้ ทรงติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ที่กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบจัดสร้างบ่อเก็บน้ำ และจัดหาแหล่งน้ำธรรมชาติ ใช้ในการผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยฟอกไต ตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อม มีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาลฯ ดูแลรักษาสวนธรรมชาติบำบัด และสวนป่าเรียกนกบริเวณใกล้เคียง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการจัดสร้างร้านกาแฟมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จำหน่ายกาแฟ สูตรเดียวกับร้านกาแฟชายทุ่ง ที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 

ข่าวยอดนิยม