พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

28 ธ.ค. 2563

405 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้
 
วันนี้ เวลา 8 นาฬิกา 55 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย , สบทบทุนโครงการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม , สมทบทุนกองทุนแว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตน ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 
จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตามระเบียบวาระ อาทิ การดำเนินงานของหมู่บ้านเด็ก, มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม, การดำเนินงานของหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม, ผลการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า ที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิในภาคใต้ , การดำเนินงานด้านสวัสดิภาพเด็ก , การเลี้ยงดูบุตรบุคลากรของสภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ) ตลอดจนระเบียบวาระอื่นๆ
 
เวลา 15 นาฬิกา 4 นาที เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ วงสตริงควอเท็ท นักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา บรรเลงเพลงพรปีใหม่ และเพลงลมหนาว ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
 
จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ เรื่องเสนอเพื่อทราบ เกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมสมาชิกและการดำเนินงานของชมรมสายใจไทย, การดำเนินงานความช่วยเหลือ ด้านการแพทย์ให้แก่สมาชิก และการตรวจสุขภาพสมาชิกผู้สูงวัย, โครงการมือเทียม และโครงการรากฟันเทียม เพื่อสมาชิกสายใจไทย,โครงการจัดสรรที่ดินนิคมเกษตรสวรรคโลก รวมถึงเรื่องเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และแผนงานประมาณการของงบประมาณสำหรับปี 2564
 
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2518 ด้วยทรงห่วงใยความทุกข์ยากของราษฎรผู้เสียสละชีพ เพื่อป้องกันประเทศชาติ ผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิม ซึ่งปัจจุบันมีการเยี่ยมสมาชิก เพื่อดูแลทุกข์สุข และให้ความช่วยเหลือทั้งด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงด้านอาชีพที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 

ข่าวยอดนิยม