พระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมการสัมมนาของกลุ่ม ม.ราชภัฏ เตรียมทำแผนปฏิบัติการด้านสถาบันอุดมศึกษา

24 ธ.ค. 2563

731 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านสถาบันอุดมศึกษา
 
วันนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พุทธศักราช 2564 - 2570 เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยคำนึงถึงการรองรับปรับตัว เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้นำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ที่ได้ร่วมจัดทำ และดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 มาเป็นเป้าหมายแห่งความสำเร็จ และใช้กระบวนการตามแบบ ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ด้านสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสู่กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ภายใต้พันธกิจ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
 

ข่าวยอดนิยม