พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมงานสัมมนา '4 ทศวรรษทูลกระหม่อมอาจารย์' ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

24 ธ.ค. 2563

668 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
 
วันนี้เวลา 8 นาฬิกา 26 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ทรงร่วมงานสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ "4 ทศวรรษทูลกระหม่อมอาจารย์" ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสอน ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 40 ปี , และเพื่อสดุดีพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างนายทหาร ซึ่งเปี่ยมความรู้และความดี ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษ และเพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อกองทัพ และราชอาณาจักรไทย
 
การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ "4 ทศวรรษทูลกระหม่อมอาจารย์" มีการเสวนาสำคัญ 2 หัวข้อ ได้แก่ การเสวนาเฉลิมพระเกียรติ "40 ปีทรงสอน" มีพระอาจารย์ที่เคยถวายงานสอน ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ที่เคยถวายงานใกล้ชิด ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมเสวนา
 
ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 40 ปีบริบูรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 952/23 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2523 ทรงเกษียณอายุราชการเมื่อ 30 กันยายน 2558 ด้วยน้ำพระราชหฤทัย ทรงห่วงใยนักเรียนนายร้อย จึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสอนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จวบจนปัจจุบัน
 
หัวข้อที่ 2 คือ การเสวนาเรื่อง "โครงการทหารพันธุดี" มีที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และผู้บัญชาการและเสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสอน รับผิดชอบดำเนินงานสนองพระราชดำริ ประสบความสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม สามารถขยายไปยังหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพบกได้แล้ว 106 หน่วย จากพระวิริยะอุตสาหะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และศาสตร์พระราชา ทำให้นักเรียนนายร้อย ตระหนักถึงหน้าที่ของทหาร ที่ต้องทำสงครามต่อสู้ความยากจน เพื่อให้ประชาชน พออยู่พอกิน ทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็น ทรงริเริ่ม"โครงการทหารพันธุ์ดี" ให้หน่วยทหารผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 
โอกาสนี้ ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่คณะผู้ร่วมเสวนา และพระราชทานพระราโชวาท โดยทรงเล่าถึงประสบการณ์ การทรงงานที่ผ่านมาว่า ได้เห็นสิ่งต่างๆ ทั้งที่ดีและไม่ดี ที่ดีก็เป็นประโยชน์ ที่ไม่ดีก็นำไปคิดแก้ไข ซึ่งเรื่องการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ
 
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ศิษย์เก่า และนักเรียนนายร้อย ร้องเพลง "ทูลกระหม่อมอาจารย์" และเพลง "รั้วแดงกำแพงเหลือง" ถวาย และมีกิจกรรมเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้นักเรียนนายร้อยได้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และเป็นรูปธรรม ทรงมุ่งพัฒนานักเรียนนายร้อย ซึ่งจะเป็นทหารสัญญาบัตรหลักในอนาคตให้รอบรู้ ทั้งด้านวิชาการและการพัฒนา ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านบทบาทและหน้าที่ของทหารกับการพัฒนาประเทศ ทหารไม่ได้มีหน้าที่เพียงป้องกันศึกสงคราม และบำบัดทุกข์เท่านั้น แต่ต้องบำรุงสุขให้เพื่อนร่วมชาติด้วย
 
เวลา 14 นาฬิกา 32 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 
โดยเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2546 เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีนักเรียน 72 คน ครูและบุคลากร 11 คน โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมอนามัยนักเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และรับผิดชอบต่อส่วนรวม อาทิ การทำสบู่เหลวสมุนไพรป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยในชีวิตประจำวัน
 
ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาถ่ายทอดความรู้ การทำบายศรีสู่ขวัญข้าวประเพณีท้องถิ่นของชาวอําเภอเมืองนครนายก เพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ ช่วยบันดาลให้ข้าวในปีหน้าได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น , กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ อาทิ ฝึกทักษะการบังคับหุ่นยนต์เล็ก , ซ่อมจักรยาน , ช่างตัดผม , การแปรรูปชาจากดอกอัญชัน ชาดอกดาวเรือง , ชาใบเตย , น้ำพริกสามสหาย , การทำขนมข้าวเกรียบ ,ขนมทองม้วน และเสื้อมัดย้อมเกาะเขา 
 
ในส่วนของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการจัดสรรพื้นที่ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไม้ผล , เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ , ปลาดุกอุย และกบ ผลผลิตที่เหลือจากการประกอบอาหารกลางวัน ได้จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถนอมอาหาร ซึ่งสามารถขยายผลสู่ชุมชน โดยมีผู้มาศึกษาดูงานจำนวนมาก
 
โอกาสนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียน ในโครงการตามพระราชดำริ 7 โรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมเด่น ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา , กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนวัดพราหมณี , กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดวังปลาจีด , กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคลอง 14 , กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี , กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนวัดวังยายฉิม
 
ในการนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทาน ของโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ เป็นอาคาร 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ที่สร้างทดแทนอาคารหลังเดิมที่ทรุดโทรม คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564
 
จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก รวม 19 โรงเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนล้วนมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีพัฒนาการสมวัย เนื่องจากรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ตามที่แต่ละโรงเรียนได้ส่งเสริม ควบคู่การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข่าวยอดนิยม