พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ดังนี้

24 ต.ค. 2563

1.1K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ดังนี้
 
วันนี้ เวลา 13 นาฬิกา 55 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 200 คน 
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า " บัณฑิตทั้งหลาย เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวัง ที่จะออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาลให้สำเร็จผล เป็นประโยชน์แก่ตน และแก่ส่วนรวม การที่จะทำให้ได้ดังที่กล่าว บัณฑิตต้องมีความรู้ในหลักวิชา และมีความสามารถ ที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม บนพื้นฐานของความมีสติรู้ตัว ความสงบมั่นคงในจิตใจ ความคิดวิจารณญาณอันรอบคอบ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พร้อมกันนั้น ก็ต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ที่ทำงานร่วมกัน ตลอดถึงผู้ป่วยและผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ข้อสำคัญ ทุกคนจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตนอยู่เสมอ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้เต็มกำลังความสามารถ และให้ประสานสอดคล้องกับทุกคนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ และความเจริญมั่นคง ให้แก่ชาติบ้านเมือง หากบัณฑิตจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ แต่ละคนก็จะเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลของสภากาชาดไทย"
 
จากนั้น เวลา 15 นาฬิกา 17 นาที เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 89 คน
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความว่า " ความสำเร็จที่บัณฑิตได้รับนี้ มาจากความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติครบถ้วนตามหลักสูตร จนได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ เมื่อได้รับความสำเร็จทางการศึกษาแล้ว แต่ละคนย่อมมุ่งหมาย ที่จะประกอบอาชีพการงาน ให้บรรลุถึงความสำเร็จเช่นเดียวกัน ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์ความสำเร็จในการทำงานได้นั้น ก็คือความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาลักษณะของงานที่ทำ ศึกษาสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ตลอดจนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ทันการณ์ ทันโลกอยู่เสมอ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนรักษาความเพียรในการศึกษา ความหมั่นขยันในการเรียนรู้ อย่าให้เสื่อมคลายไปได้ แต่ละคนจะได้มีความรู้ และความฉลาดสามารถที่กว้างขวางเพิ่มพูนขึ้น สำหรับนำไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จได้ดังประสงค์"
 
ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน เป็นการส่วนพระองค์ ไปยังอาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทอดพระเนตรนิทรรศการ ซีดีทีไอ 2020 Virtual Exhibition ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เรียบง่าย พอเพียง ร้อยเรียงนวัตกรรม นำสู่ธุรกิจ" นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ วิจัย และนวัตกรรม ของครู นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสนับสนุนให้คิดค้นนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สามารถนำไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรม โดยนำผลงานมาจัดแสดง 40 ผลงาน อาทิ เครื่องตรวจวัดปริมาณซัลไฟต์ ในกระบวนการผลิตผลไม้อบแห้ง ,อุปกรณ์ประมาณค่าพารามิเตอร์ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนเร่งด้วยระบบฟัซซี่ลอจิก (Fuzzy Logic) , สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ , ตู้อบฆ่าเชื้อระบบไฮบริด ,อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว และแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน , อุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ซึ่งอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้น สามารถต่อยอดนำไปใช้ได้จริง

ข่าวยอดนิยม