พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวันที่ 4

18 ต.ค. 2563

941 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 เป็นวันที่ 4
 
วันนี้ เวลา 16.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 ถึง 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นวันที่ 4 ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย จากนั้น พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ,พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 2,865 คน
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้น้อมนำพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ให้ความสำคัญในเรื่องการผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ รวมถึงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต และดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
 
ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามพระบรมราโชบาย มุ่งผลิตครูคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิศวกรสังคมสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน จนได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปีพุทธศักราช 2563 สาขาการพัฒนาท้องถิ่น จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย, รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ข่าวยอดนิยม