พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

01 ต.ค. 2563

422 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยรับฟังรายงาน การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวมทั้งสิ้น 934 หมู่บ้าน ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย และตามสภาพปัญหาของชุมชน โดยมาตรการระยะสั้นช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ อาทิ โครงการจ้างงานและพัฒนาทักษะ เพื่อสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น โครงการลดต้นทุนการผลิต ,ด้านการเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ส่วนมาตรการระยะยาวขยายผลด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและการเกษตร เน้นประสานประโยชน์ผ่านโครงการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนในจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบ New Normal
 
นอกจากนี้ ยังได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในจังหวัด ร่วมกันฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ปรับตัวรับชีวิตวิถีใหม่ อาทิ การส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ที่เหมาะสม การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย และการส่งเสริมความรู้รักสามัคคี
 
ในช่วงบ่าย ได้บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่ ในหัวข้อ คุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ 21 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษา เข้าหารือแนวทางพัฒนานักศึกษา ด้วยกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นด้วย

ข่าวยอดนิยม