พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ

30 ก.ย. 2563

561 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ
 
วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 19 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี 2538 ปัจจุบันประสบผลสำเร็จดี เด็กมีสุขภาพอนามัยดี อ่านออกเขียนได้ และสอบเลื่อนชั้นได้ตามเกณฑ์
 
เมื่อปี 2561 โรงเรียนได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งแรกของโรงเรียน ตชด. และปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับประเทศ ส่งผลให้นักเรียนทั้ง 71 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ มีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ในระดับดี ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโรงเรียน รอบรู้ สุขภาพ ทันตกรรม และโภชนาการ อาทิ การจัดเสียงตามสาย เพิ่มความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจทั้งด้านวิชาการ และสุขอนามัย , กิจกรรมการกระโดด เพื่อแก้ปัญหาเด็กมีภาวะเตี้ย
 
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดทำร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และกลุ่มเครือข่ายทางการศึกษา ทั้งพัฒนาเทคนิคการสอนของครู จัดสอนเสริมและจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียน เช่น ภาษาไทยวันละคำหน้าเสาธง และจิตอาสา พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญจากกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนพี่ในกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเป็นประจำทุกปี
 
ด้านกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานอำเภอกันทรลักษ์ และศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เข้าไปส่งเสริมความรู้และสนับสนุนพันธุ์พืชผัก เพาะปลูกในโรงเรียน และยังมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปสนับสนุนงานด้านปศุสัตว์ การประมง และให้ความรู้เรื่องปรับปรุงบำรุงดิน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพียงพอบริโภค ได้รับรางวัลต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ เมื่อปี 2561
 
ส่วนกิจกรรมขยายผลสู่ชุมชน มีศูนย์บริการความรู้เรื่องหม่อนไหม เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้า ปัจจุบันสามารถชำต้นหม่อน แจกให้คนในชุมชนนำไปปลูก ส่วนนักเรียน เริ่มทอผ้าไหมเองได้แล้ว
 
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งเป็นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพช่องปาก แก่นักเรียน และผู้เจ็บป่วย
 
จากนั้น ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ ต่างจากโรงเรียน ตชด.อื่น ๆ คือ จะส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ เพื่อเรียนรู้เรื่องความพอเพียง ตักแต่พออิ่ม และรู้จักการเข้าสังคม
 

ข่าวยอดนิยม