พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี

29 ก.ย. 2563

954 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี
 
วันนี้เวลา 9 นาฬิกา 22 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหัสวรรษที่ 2
 
สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากแต่เดิมบุตรหลานต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 4 กิโลเมตร และเส้นทางการคมนาคมยากลำบาก โดยเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี 2525 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 70 คน ดำเนินการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาทัองถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ด้านงานวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เช่น การขับร้องสรภัญญะ การทอเสื่อกก และการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจสามารถปฏิบัติได้จริง และนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต 
 
ในด้านวิชาการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การใช้โปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นการเรียน การคิดเชิงคำนวน โดยบูรณาการความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ช่วยให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีครูจากโรงเรียนบ้านศรีแก้วมาช่วยให้คำแนะนำ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยังเข้าไปช่วยในด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย การแจกลูกสะกดคำโดยวิธิโค้ดดิ้ง ที่นำการใช้คำสั่งพื้นฐานคอมพิวเตอร์มาบูรณาการร่วมกับวิชาภาษาอังกฤษ ช่วยให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น เรียนรู้การแก้ปัญหา ทำงานเป็นทีม และเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ได้จัดตั้งกองทุนฝึกอาชีพขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกอาชีพประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆ ออกจำหน่าย และเมื่อเรียนจบสามารถสมัครเข้ากลุ่มอาชีพของหมู่บ้านได้
 
ในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ไปออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนและนักเรียน รวม 147 คน ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก พร้อมกันนี้มีผู้ป่วยนำเฝ้าทูลละอองพระบาท ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ 3 ราย ซึ่งป่วยด้วยโรคปลายประสาทอักเสบ ขาอ่อนแรง ,หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด และจอประสาทตาอักเสบ ส่วนหน่วยทันตกรรมพระราชทานโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประชาชนและนักเรียนมารับบริการ รวม 98 คน ส่วนใหญ่เข้ารับบริการอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน ถอนฟันและผ่าฟันคุด
 
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงลำผญา และโปงลาง จากวงโปงลางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยลูกหิน ศิลปินอีสาน จังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1001 ซึ่งมีนางฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำ และศิลปินชื่อดังในท้องถิ่น มาช่วยฝึกสอนการแสดง
 
ต่อมาเวลา 14 นาฬิกา 39 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนบ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านดงนา เป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 อยู่ริมแม่น้ำโขง การเดินทางค่อนข้างลำบาก มี 2 ทางคือ ทางเรือ จากบ้านปากลา นั่งเรือทวนน้ำขึ้นไป ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง  และทางรถ  ก่อนเข้าหมู่บ้านเป็นทางลูกรัง ขึ้นเขา ใช้เวลาเดินทางนานหลายชั่วโมง ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ในปี 2535 โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเข้าโครงการตามพระราชดำริ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6
 
ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เปิดสอนชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อแรกตั้งมีนักเรียน 18 คน ปัจจุบันมีนักเรียน 65 คน เป็นเด็กจากบ้านดงนาทุกคน ตื่นเช้า เดินเท้าไปโรงเรียน เย็นเลิกเรียนกลับบ้านไปอยู่กับผู้ปกครอง ทำให้เกิดความอบอุ่น ไม่ต้องจากผู้ปกครองไปเรียนหนังสือไกลๆ
 
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา มีพระราชปฏิสันถารถึงผลการเรียน ปัญหาอุปสรรค และความสนใจศึกษาต่อของนักเรียน พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนตั้งใจเรียน จะได้มีความรู้ มีทางเลือกในการศึกษา
 
ทอดพระเนตรกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง มีกิจกรรมที่พี่ๆโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ทำร่วมกับน้อง เช่น กิจกรรมภาษาพาเพลิน น้องๆจะพาพี่เดินชมโรงเรียน เยี่ยมบ้าน ระหว่างทางพี่จะสอนภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนไปพร้อมๆกัน , พี่สอนน้องทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ , แนะแนวข้อสอบ ทรงขอบใจที่ทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้โอกาสกับเด็กที่ยังขาดโอกาสอยู่ ขอให้ทำโครงการนี้ต่อไป/ ส่วนการส่งเสริมอาชีพ มีเจ้าหน้าที่ กศน. สอนทำของที่ระลึกจากฝ้ายอินทรีย์ ซึ่งมีมากในพื้นที่ มีพระราชดำริให้ร้านภูฟ้า เข้าไปช่วยพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ นำผ้าที่ทอจากฝ้ายอินทรีย์ ออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อ กางเกง ถุงผ้า ส่งจำหน่ายแบบครบวงจรเพื่อสร้างรายให้กับคนในชุมชน
 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ดีขึ้น แต่ยังต้องปรับปรุงในบางวิชา เนื่องจากขาดแคลนครูผู้สอน และประสบปัญหา ครูผู้สอนย้ายบ่อย รักษาการครูใหญ่ที่เคยเป็นศิษย์เก่า เข้าใจบริบทของท้องถิ่น ว่าเป็นชุมชนห่างไกล คิดหาทางแก้ไขด้วยการให้ศิษย์เก่า เป็นครูช่วยสอน ช่วยดูแลนักเรียน และหาแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียน พยายามสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สามัคคีกัน และผลักดันให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
ที่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันนี้ มีสาธิตการเรียนการสอนวิชาสอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการสืบค้นข้อมูล และการใช้โปรแกรมวาดรูป ฝึกสร้างจินตนาการ เรียนรู้เรื่องรูปทรงและแม่สีต่างๆ นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจศึกษา และทอดลองทำโปรแกรมอย่างสนุกสนาน
 
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ได้ทอดพระเนตรสภาพหมู่บ้านดงนา ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกฝ้าย และถั่ว และได้ทอดพระเนตร จุดจอดเรือ บ้านดงนา เดิมเคยเป็นท่าน้ำที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเรือยนต์ ล่องแม่น้ำโขง จากตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มาขึ้นยัง จุดจอดเรือ บ้านดงนา เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงนา เมื่อปี 2535 ปัจจุบันน้ำเซาะตลิ่งพัง ชาวบ้านต้องเบี่ยงเส้นทางเพื่อลงไปยังท่าจอดเรือ
 

ข่าวยอดนิยม