พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

16 ก.ย. 2563

390 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ ที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
 
วันนี้ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบนโยบายแก่คณะครู และรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาพระราชทาน ให้กับนักเรียน 
 
ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 591 คน เน้นจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกประสบการณ์ในด้านอาชีพ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ อาทิ การแปรรูปสมุนไพรฤทธิ์เย็นเป็นน้ำมันเขียว, การปลูกพืชผักสวนครัว , การทำกาแฟสด เบอร์เกอร์รี่ และการแกะสลักโคมไฟไม้ไผ่ ซึ่งใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิ มีความคิดสร้างสรรค์ และได้ปลูกต้นยางนา ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ที่บริเวณโคก หนอง นา โมเดล และตรวจเยี่ยมการขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งภายในโรงเรียน ก่อนจะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสาวนิต ที่บ้านวังแซ อำเภอโพธิ์ไทร พร้อมร่วมประชุมรับฟังปัญหา เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป
 
ตอนบ่าย ได้ไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ หลังจาก เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แล้ว ได้ให้โอวาทกับนักเรียน พร้อมทั้งมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่โรงเรียน เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 812 คน 
 
จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “เปิดบ้านพ่อสู่ความพอเพียง นิทรรศการวิชาการ งานอาชีพ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ” ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และมุกดาหาร ในลักษณะอยู่ประจำ และไปกลับ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมดนตรี และกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาคุณภาพนักเรียนจนประสบผลสำเร็จ มีนักเรียนเรียนดี ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 คน

ข่าวยอดนิยม