พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ที่จังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

15 ก.ย. 2563

537 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ที่จังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
 
วันนี้ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมร่วมประชุม รับฟังผลการจัดการเรียนการสอน โดยเป็นโรงเรียนที่รับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และใกล้เคียง ในลักษณะสหศึกษาแบบอยู่ประจำ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะ ประสบการณ์พื้นฐานด้านวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม ซึ่งน้อมนำพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางปฏิบัติ สนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านการศึกษาให้ก้าวหน้า ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
จากนั้น องคมนตรี และคณะ เดินทางไปติดตามรับทราบปัญหาการดำเนินงาน และมอบแนวทางการพัฒนา ที่โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน และกีฬาพระราชทานให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 820 คน เดิมชื่อโรงเรียนช่องเม็กวิทยา เป็นสาขาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ในปี 2550 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามใหม่ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง คุณผู้หญิงเบ็ตตี้ดูเมน พระสหายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ซึ่งทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ ในด้านการศึกษา

ข่าวยอดนิยม