พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563

15 ก.ย. 2563

197 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด นายพลากร สุวรรณรัฐ ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี, นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี, พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี, นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี, พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วย เลขาธิการ กปร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ตลอดจน คณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 
 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบในเรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯเพิ่มเติม ซึ่งมีจำนวน 88 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนโครงการไปแล้ว 56 โครงการ และอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 25 โครงการ และมีติดปัญหาด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ 11 โครงการ 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการที่จะนำมาบรรจุในภารกิจติดตามและขับเคลื่อนฯในพื้นที่ 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลประสิทธิ์ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจน การสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 87 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 23 โครงการ ที่สามารถดำเนินการเสร็จแล้ว และยังมีฎีกาที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ 64 โครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว และในการประชุมครั้งนี้ ยังร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯที่ติดปัญหา และพัฒนาต่อยอดโครงการฯ เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์สุขต่อราษฎรอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป

ข่าวยอดนิยม