พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

15 ก.ย. 2563

672 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 4 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ให้บริการแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน และสาธารณสุขชุมชน ในอำเภอสังขละบุรีรวม 7 แห่ง ในแต่ละปีมีประชาชนเข้ามารับบริการตรวจรักษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ยกเว้นในปี 2563 จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผู้มารับบริการลดลง เป็นคนไทยราว 31,000 คน ต่างด้าว 24,000คน ส่วนการสื่อสารที่เป็นอุปสรรคทางภาษานั้น ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจภาษาถิ่นมาช่วยทำงาน 
 
นอกจากนี้ ควรวางแผนเตรียมความพร้อมทั้งด้านอาคารและบุคลากรในการรองรับกับผู้มาใช้บริการในอนาคต ประกอบกับอำเภอสังขละบุรี ตั้งอยู่แนวเทือกเขาตะนาวศรี เป็นป่าสลับเขา เส้นทางคดเคี้ยว และแคบ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จากสถิติการรักษาพยาบาลที่หน่วยฉุกเฉินมาจากอุบัติเหตุมากที่สุด 300-400 เคส ส่วนโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยนอกได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคความดันโลหิตสูง ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลยังทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงด้านการรักษาพยาบาล รับ-ส่งต่อผู่ป่วยแก่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาซึ่งเป็นโรงยาบาลแม่ข่าย มีระบบเทเลเมดิซีนแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสุขศาลาพระราชทานบ้านทิไล่ป้า และสุขศาลาพระราชทานบ้านปางสนุก 
 
นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม อาทิ พระราชทานเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆแก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ และผู้ป่วยยากไร้ , พระราชทานรถสำหรับใช้ไปรับผู้ป่วยในพื้นที่ๆรถพยาบาลทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ไตวายเรื้อรัง ซึ่งเข้ารับการฟอกไต สัปดาห์ ละ2 ครั้ง และทรงเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ เป็นเด็กหญิงอายุ7 ปี ทรงรับไว้เมื่อปี2560 มีความพิการนิ้วมือติดและไม่มีขาซ้ายตั้งแต่กำเนิด ปัจจุบันได้ผ่าตัดแก้ไขนิ้วมือ และใส่ขาเทียม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสมวัย. ปัจจุบันมีผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ที่โรงพยาบาลสังขละบุรี ดูแลอยู่ทั้งสิ้น 29 ราย ยังรักษาต่อเนื่อง 15ราย
 
ต่อมา เวลา 10 นาฬิกา 37 นาที เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย ไปทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล ในพื้นที่บ้านคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล หรือเดิมชื่อศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่ง เนื่องจากบ้านคลิตี้ล่าง เป็นพื้นที่ช่องว่างที่ยังไม่มีการจัดการศึกษา โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวภายในศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาบ้านคลิตี้ล่าง และอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมบ้านคลิตี้ล่าง สำหรับทำการเรียนการสอน ต่อมาท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี 2557 ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 82 คน 
 
นอกจากการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างเต็มที่แล้ว ยังมีปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการนำสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาได้ขยายการพัฒนาความรู้จากโรงเรียนไปสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยให้เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ปกครองและชุมชน ทั้งในด้านการปลูกพืชผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน
 
ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน และราษฎรในชุมชน ยังได้มีการติดตามเรื่องการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ตามโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งดำเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากทางโรงเรียนยังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ อย่างประปาภูเขา และลำห้วยคลิตี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คุณภาพน้ำในลำห้วยมีการปนเปื้อนของสารตะกั่วลดลง สัตว์น้ำประเภทปลา และกุ้ง มีความปลอดภัย สามารถนำมาบริโภคได้ ปัจจุบันกำลังศึกษาดำเนินการแก้ปัญหาดินปนเปื้อน
 
ในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่มาออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนและนักเรียนรวม 124 คน ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก และโรคระบบทางเดินหายใจ ส่วนหน่วยทันตกรรมพระราชทาน โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประชาชนและนักเรียนมารับบริการ รวม 137 คน ส่วนใหญ่เข้ารับบริการถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน และขูดหินน้ำลาย
 
และในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในส่วนรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในวันนี้ เป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่ 999 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน
 
ในการนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับคณะครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ' 999 ก้าวย่างของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต' ที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมสอดแทรกเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นคลิตี้ล่าง เพื่อสืบทอดและเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน 
 
ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโครงการตามพระราชดำริรวม 8 โครงการ ปัจจุบันมีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรวม 220 แห่ง

ข่าวยอดนิยม