พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ของธนาคารออมสิน

11 ก.ย. 2563

1.3K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ของธนาคารออมสิน
 
วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 8 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาการเปรียญ วัดบึงบอน ซึ่งธนาคารออมสิน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนการจัดสร้างศาลาการเปรียญวัดบึงบอน และห้องสมุดโรงเรียนวัดบึงบอน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ให้นักเรียนและประชาชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีพุทธ และพัฒนาสติปัญญา
 
โอกาสนี้ ได้มีพระโอวาทแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ธนาคารออมสิน ความว่า "ศาลาการเปรียญ เป็นเสนาสนะที่สำคัญยิ่งสำหรับวัดในสังคมไทย เพราะเป็นอาคารที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในทางพระพุทธศาสนา และในทางเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชน ที่สำคัญคือใช้เพื่อการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนเป็นที่บำเพ็ญกุศล ฟังเทศน์ฟังธรรมของอุบาสกอุบาสิกา คำว่า "เปรียญ" นั้น ท่านผู้รู้อธิบายไว้ว่า อาจมีรากศัพท์มาจาก "ปริญญา" ที่แปลว่า ความรอบรู้ บางท่านก็อธิบายว่า มาจากคำว่า "บาเรียน" ที่แปลว่า ผู้คงแก่เรียน หรือผู้รู้ธรรม แต่ไม่ว่าจะอธิบายไปในทางใด คำว่า ศาลาการเปรียญ ก็เป็นชื่ออาคารสำหรับการเป็นผู้รู้ เพราะฉะนั้น การที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญ เป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา จึงนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่น่าอนุโมทนา "

ข่าวยอดนิยม