พระราชสำนัก

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนพระราชทาน สนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการผู้ยากไร้

01 ก.ย. 2563

2.8K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนพระราชทาน สนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการผู้ยากไร้
 
วันนี้ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง มูลนิธิคุณพุ่ม ได้มอบทุนการศึกษาพระราชทาน แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงตระหนักถึงความสำคัญ ด้านการศึกษาของบุคคล ที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก รวมทั้งเยาวชนผู้ด้อยโอกาส จึงมีพระดำริ และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรส โดยการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่งคนดี มีคุณธรรม ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งเป็นการสงเคราะห์ผู้มีความบกพร่อง และมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด,ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้จัดสรรทุนการศึกษาพระราชทาน มอบแก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก จำนวน 1,17 ทุน
 
และที่อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ของมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยให้เยาวชนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเหลือพึ่งตนเองได้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 มูลนิธิคุณพุ่ม ได้จัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษา มอบให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการอื่นๆ ทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน ในส่วนของจังหวัดลำปาง ได้รับทุนพระราชทานสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว รวม 185 ทุน

ข่าวยอดนิยม