ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ

31 ก.ค. 2563

856 Views

พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
 
วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 9 นาฬิกา 57 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระเทพพัชรญาณมุนี ที่ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ จาก "พระราชพัชรมานิต" เป็น "พระเทพพัชรญาณมุนี" พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระณ สถานพำนักสงฆ์ บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 
พระเทพพัชรญาณมุนี มีนามเดิมว่า ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton) อุปสมบท เป็นพระภิกษุ เมื่อปี 2523 ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในไทยและต่างประเทศ 
 
ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระธรรมราชานุวัตร ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ที่ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ใหม่ จาก "พระเทพปริยัติโมลี" เป็น " พระธรรมราชานุวัตร" พระราชาคณะชั้นธรรม
 
พระธรรมราชานุวัตร มีนามเดิมว่า สุทัศน์ ไชยะภา เข้าพิธีบรรพชา เมื่อปี 2527 หลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุครบจึงอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดกลาง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ตั้งแต่ปี 2555 , มีผลงานการเขียนหนังสือมากมาย อาทิ หนังสือธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุงตามหลักสูตรใหม่, หนังสือปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญเอก (พ.ศ.2549 )เป็นต้น รวมถึงมีบทบาทต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ ทั้งทางโลกและทางธรรม
 
จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่   พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ที่ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ใหม่ จาก " พระศากยวงศ์วิสุทธิ์" เป็น "พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต" พระราชาคณะชั้นเทพ ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
 
พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต มีนามเดิมว่า อนิลมาน เป็นพระภิกษุชาวเนปาล สัญชาติไทย ในตระกูลศากยะ ตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้า บรรพชาเป็นสามเณรที่ประเทศเนปาล และมาศึกษาพระธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหาร ก่อนได้รับการประทานอุปสมบทเมื่อปี 2523 จากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์
 
สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้านมานุษยวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยบรูเนล สหราชอาณาจักร โดยทุนพระราชทาน ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, อธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก
 

ข่าวยอดนิยม